1. Nákup ve velkoobchodě je možný pouze pro firmy se zahradnickým zaměřením, při odběru minimálně 1 bedny rostlin od druhu v hodnotě jedné objednávky alespoň 1000,- Kč bez DPH.

2. Otevírací doba je v pracovních dnech od 7 do 15 hodin, po předchozí domluvě je možné vyzvedávat objednávky i mimo otevírací dobu.

3. Objednávky vyřizujeme v došlém pořadí. Přijímáme je prostřednictvím e-mailu. Prosíme, uvádějte vždy Vaši přesnou adresu, telefon, IČO a DIČ a přesnou specifikaci objednaných položek.

4. Balení pro expedici rostlin

    • přepravky (černé bedny nízké nebo vysoké), které lze vyměnit v okamžiku dodávky, případně zakoupit za 100,- Kč/ks a 150,- Kč/ks bez DPH)

5. K rostlinám poskytujeme plastové jmenovky s barevným potiskem. Na jmenovce je barevné foto rostliny a slovní popis (krátká charakteristika druhu, výška, barva a doba květu, požadavky na stanoviště a doporučené použití). Cena je 2,50 Kč/ks bez DPH. Jmenovky poskytujeme pouze k objednávkám s plnými baleními rostlin (bedna – 24 ks K9, 15 ks K11/K12 na bednu). Při objednávkách po menších počtech kusů než je plné balení, jmenovky neposkytujeme.

6. Při pravidelných nákupech je stálým zákazníkům po domluvě s vedoucím zaměstnancem firmy umožněna platba bankovním převodem.

7. Způsob dodání a převzetí rostlin určuje kupující při zadávání objednávky, přičemž volí z nabídky prodávajícího, zpravidla mezi osobním odběrem v provozovně prodávajícího nebo přepravou rostlin do místa určeného kupujícím.

8. Doprava:

    • osobní odběr – zdarma
    • pravidelné rozvozy naší dodávkou (cena dopravy dle množství)

9. V případě, že způsob dodání rostlin požadovaný ze strany kupujícího je vzhledem k charakteru rostlin nevhodný, upozorní prodávající kupujícího na tuto skutečnost. Pokud kupující nadále trvá na nevhodném způsobu dodání rostlin, nenese prodávající odpovědnost za škodu vzniklou tímto způsobem dodání.

10. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno rostliny přepravovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen nahradit náklady prodávajícího spojené s opakovanou přepravou rostlin, resp. náklady spojené s jiným způsobem jejich doručení.

11. Prodávající dodá rostliny kupujícímu ve smluveném termínu uvedeném v objednávce.

12. Nedodá-li prodávající rostliny kupujícímu ani v přiměřené dodatečné lhůtě, kterou mu kupující prokazatelně poskytl, pak je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

13. Kupující je povinen rostliny včas převzít a zaplatit.

14. Kupující má povinnost převzít rostliny bez zbytečného odkladu, tj. v termínu uvedeném v objednávce, nejpozději však do 14 dní od tohoto termínu, jinak se kupující ocitá v prodlení se splněním své povinnosti rostliny převzít.

15. V případě prodlení kupujícího s převzetím rostlin je prodávající povinen vynaložit přiměřenou péči, aby nedocházelo ke zbytečné ztrátě na hodnotě objednaných rostlin. Kupující však bere na vědomí, že nejpozději v termínu dodání uvedeném v objednávce dochází k přeskupení rostlin kvůli kompletaci zakázek. Zkompletovaná zakázka zpravidla obsahuje rostliny s odlišnými pěstebními požadavky a není možné ji z provozních a praktických důvodů rozdělovat dle pěstebních požadavků rostlin a uskladňovat na více místech s odlišnými podmínkami péče. Na expediční ploše (a často i v jedné přepravce) jsou vedle sebe rostliny suchomilné, vlhkomilné, stínomilné i ty rostliny, které vyžadují plné slunce. Péče je vždy jednotná, optimalizace není reálná, což je podstatný důvod pro to, aby kupující převzal rostliny včas, tj. ve sjednaném termínu.

16. Je-li kupující v prodlení s převzetím rostlin, prodávajícímu vznikají dodatečné náklady a uchází mu zisk způsobený blokací expediční, případně i pěstební plochy a náklady vynaloženými na udržení rostlin v přiměřené kondici.

17. Kupující, který je v prodlení s převzetím rostlin, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % denně z kupní ceny nepřevzatých rostlin. Nárok prodávajícího na náhradu škody v plné výši není touto smluvní pokutou ani jejím zaplacením dotčen.

18. Nebezpečí škody na rostlinách včetně možného úhynu jednotlivých kusů přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující rostliny ani do 15 dní ode dne termínu dodání uvedeném v objednávce.

19. Škoda na rostlinách, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na rostlinách na kupujícího, nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit prodávajícímu kupní cenu v plné výši.

20. Prodlením kupujícího s převzetím rostlin vzniká prodávajícímu právo rostliny po předchozím upozornění na účet kupujícího vhodným způsobem prodat poté, co kupujícímu poskytl dodatečnou přiměřenou lhůtu k jejich převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li kupující s placením, kterým je předání rostlin podmíněno. Hrozí-li rostlinám rychlá zkáza a není-li na upozornění čas, není upozornění nutné.

21. Kupující je povinen si rostliny při převzetí co nejdříve překontroloval a případné vady včetně poškození obratem u prodávajícího reklamovat. Kupující je zejména povinen prohlédnout počet a kvalitu rostlin.

22. V případě přepravovaných rostlin má kupující povinnost reklamovat tyto nedostatky u přepravce ihned a současně u prodávajícího do 2 dnů od jejich převzetí. Má-li kupující při převzetí podezření, že rostliny vykazují vady, vyhotoví kupující na místě s přepravcem písemný zápis o reklamaci rostlin. V případě jakýchkoliv nejasností má kupující povinnost neprodleně prodávajícího telefonicky kontaktovat.

23. Faktura a případně jiné doklady jsou předány kupujícími při osobním odběru, přiloženy přímo v zásilce anebo zaslány kupujícímu e-mailem.

24. Vlastnické právo k rostlinám přechází na kupujícího až okamžikem řádného zaplacení kupní ceny.

Rychlý kontakt

Potřebujete radu či konzultaci?
+420 723 161 468
trvalky@perenyloren.cz

Trvalky

Naše rostliny pěstujeme 
na Frýdecko-Místecku, v Třinci 
v Moravskoslezském kraji.

Osobní odběr

Odběr je možný na naší provozovně 
v Třinci. Větší objednávky můžeme 
dopravit na místo určení.

PERENY LOREN © 2020 | Trvalková školka Třinec | designed by Dominika Lorenčičová